• Isana
 • Deutschland
 • EG-ÖKO
3,59 € * / 165 g
1 * 165 g (2,18 € / 100 G)

 • Byodo
 • Deutschland
 • EG-ÖKO
3,29 € * / 125 g
1 * 125 g (2,63 € / 100 G)

 • Byodo
 • Deutschland
 • EG-ÖKO
3,29 € * / 125 g
1 * 125 g (2,63 € / 100 G)

 • La Selva
 • Italien
 • EG-ÖKO
3,29 € * / 130 g
1 * 130 g (2,53 € / 100 G)

 • Isana
 • Deutschland
 • EG-ÖKO
2,89 € * / 125ml
1 * 125ml (2,31 € / 100 ML)

 • Isana
 • Deutschland
 • EG-ÖKO
3,59 € * / 165 g
1 * 165 g (2,18 € / 100 G)

 • La Selva
 • Italien
 • EG-ÖKO
3,99 € * / 130 g
1 * 130 g (3,07 € / 100 G)

 • La Selva
 • Italien
 • EG-ÖKO
3,99 € * / 130 g
1 * 130 g (3,07 € / 100 G)

 • La Selva
 • Italien
 • EG-ÖKO
3,99 € * / 130 g
1 * 130 g (3,07 € / 100 G)

 • La Selva
 • Italien
 • EG-ÖKO
3,99 € * / 130 g
1 * 130 g (3,07 € / 100 G)

 • La Selva
 • Italien
 • EG-ÖKO
3,99 € * / 130 g
1 * 130 g (3,07 € / 100 G)

 • La Selva
 • Italien
 • EG-ÖKO
3,79 € * / 130 g
1 * 130 g (2,91 € / 100 G)